[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon


 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
แผนพัฒนาสามปี
รายงานผลงานนายก อบต.
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานทางการเงิน 52-54
รายงานการปะชุมสมัยสามัญที่ 4/2556 ครั้งที่ 1 - 3
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2555
รายงานการประชุมผู้บริหาร
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา สมัยสามัญที่1/2556
รายงานสถานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ประจำปี 2558
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ประจำปี พ.ศ. 2559
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซืื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ประกาศ/ระเบียบ
รายงานการประชุมผู้บริหารประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติประจำปี 2556
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4/2557
ประชาสัมพันธ์รับฟังการประชุมสภา อบต.ท่าจำปา ประจำปี 2557
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำ(พ.ศ.2559-2561)
ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ประจำปี 2558
คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
ราคากลางการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านเริ่มจากหน้าบ้านนายเซียง สาเซ็ง ไปบ้านนางสิ่ว ชมภูพระ หมู่ที่ 9 และ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยพระ หมู่ที่ 14 สายบ้านนายมาน ชมภูพระ ไปบ้านนายมิตร อุเทนจันทร์
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2560-2562)
ราคากลางการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านคำพอก สายบ้านคำพอก-บ้านดอนแดง,หมู่ที่ 12 บ้านนาดอกไม้ สายทางบ้านนาดอกไม้ไปประปาหมู่บ้าน และหมู่ที่ 15 บ้านดอนแดง สายบ้านดอนแดงไปห้วยปลาฝา
ประกาศ เรื่องการใช้แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
ประกาศ ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2561-2564)
ประการศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013923883388&sk=photos&collection_token=100013923883388%3A2305272732%3A69&set=a.317763955364398.1073741838.100013923883388&type=3&pnref=story
ร่วมทอดกฐินสามัคคีอำเภอท่าอุเทน ณ วัดทุ่งสว่าง บ้านปุ่งแก ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013923883388&sk=photos&collection_token=100013923883388%3A2305272732%3A69&set=a.291658361308291.1073741834.100013923883388&type=3
โครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน
http://thajumpa.go.th/index.php?name=news&file=readnews&id=66
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
http://thajumpa.go.th/index.php?name=news&file=readnews&id=76
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม 2559
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..55 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตามที่กรมส่งเสริม่การปกครองท้องถิ่่นได้ริเริ่มโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษกิจแห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 โดยกำหนดยุทธศ [ เข้าชม/Comment 42/0 ]
55 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรืองรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครพนม กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
    ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรืองรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครพนม กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ [ เข้าชม/Comment 39/0 ]
55 ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการเก่ี่ยวกับบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้ยริโภค พ.ศ. 2560
    ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการเก่ี่ยวกับบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้ยริโภค พ.ศ. 2560 [ เข้าชม/Comment 35/0 ]
55 ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ เข้าชม/Comment 39/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
 
ดูทั้งหมด... 


 
โรคเอดส์ คืออะไร
     มารู้จักโรคเอดส์กันเถอะ โรคเอดส์ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
[ เข้าชม/Comment 52/0 ]
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
     ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ในการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
[ เข้าชม/Comment 139/0 ]
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
     องค์การเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์การโดยเน้นการพัฒนาการเรียนรู้สภาวะของการเป็นผู้นำในองค์การ (Leadership) และการเรียนรู้ร่วมกัน ของคนในองค์การ (Team Learning) เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะร่ว
[ เข้าชม/Comment 1452/0 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 


 
ประกาศ ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านดอนติ้ว หมู่ที่ 10
ประกาศ ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนติ้ว-บ้านท่าแต้ หมู่ที่ 10
ประกาศ ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เอกสารประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.35-001 สายบ้านคำพอก-บ้านดอนแดง ตำบลท่าจำปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.35-001 สายบ้านคำพอก-บ้านดอนแดง ตำบลท่าจำปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ. 35-001 สายบ้านคำพอก-บ้านดอนแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.35-001 สายบ้านคำพอก-บ้านดอนแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียว ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าจำปาหมู่ 2 บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ 5 ตำบลท่าจำปา
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านคำเตย หมู่ที่ 7 ถนนสายบ้านคำเตย - ทุ่งกระแต้
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านคำพอก หมู่ที่ 4 สายสวนนายสมบัติ ไป สวนนางยุ้ย
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 6 ถนนสายบ้านท่าดอกแก้ว-โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว เริ่มจากบ้านนายสุข คำเผือ-บ้านนายนิมิต จอมแก้ว
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคำพอก หมู่ที่ 4 ถนนสายนายคึกฤทธิ์
 
ดูทั้งหมด ..  

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.35-001 สายบ้านคำพอก-บ้านดอนแดง ตำบลท่าจำปา ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ดูทั้งหมด ..  

กัญชา (อ่าน 3 / ตอบ 0 )
มะเขือเทศ (อ่าน 3 / ตอบ 0 )
โซเดียมในอาหาร (อ่าน 3 / ตอบ 0 )
ยาเพิ่มขนาดเพศชาย ราคาถูก Rays Up ไม่มีผลข้างเคียง (อ่าน 6 / ตอบ 0 )
จังหวัดนครพนม กับสิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยว (อ่าน 22 / ตอบ 0 )
กรวยไตอักเสบ (อ่าน 14 / ตอบ 0 )
ยาแก้อักเสบ (อ่าน 12 / ตอบ 0 )
ลูกเดือย (อ่าน 14 / ตอบ 0 )
หอมแดง (อ่าน 12 / ตอบ 0 )
โรคซิฟิลิส syphilis (อ่าน 11 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่


นายวรลภย์ ศรีบุญเรือง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา


นายนพดล ศรีวะรมย์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา 
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • สินค้าทั้งหมด
 • วิธีการสั่งซื้อ
 • วิธีการชำระเงิน
 • กระดานสนทนา

 • << มกราคม 2561 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31      

    ip ของคุณ คือ 54.226.41.91
  ออนไลน์
  2 ip
  วันนี้
  69 ip
  เมื่อวาน
  120 ip
  เดือนนี้
  4075 ip
  เดือนที่แล้ว
  ip
  ปีนี้
  4075 ip
  ทั้งหมด
  67863 ip

  https://www.facebook.com/profile.php?id=100013923883388&sk=photos&collection_token=100013923883388%3A2305272732%3A69&set=a.263426410798153.1073741833.100013923883388&type=3&pnref=story
  ฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ และการทำยาเหลือง ยาเขียว ขี้ผึ้งสมุนไพร ในระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2560

   
   
   

   

     © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-050488
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong