[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon


 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
แผนพัฒนาสามปี
รายงานผลงานนายก อบต.
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานทางการเงิน 52-54
รายงานการปะชุมสมัยสามัญที่ 4/2556 ครั้งที่ 1 - 3
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2555
รายงานการประชุมผู้บริหาร
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา สมัยสามัญที่1/2556
รายงานสถานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ประจำปี 2558
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานการประชุมข้าราชการ และพนักงาน ประจำปี 2559
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซืื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ประกาศ/ระเบียบ
รายงานการประชุมผู้บริหารประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติประจำปี 2556
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4/2557
ประชาสัมพันธ์รับฟังการประชุมสภา อบต.ท่าจำปา ประจำปี 2557
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำ(พ.ศ.2559-2561)
ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ประจำปี 2558
คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
ราคากลางการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านเริ่มจากหน้าบ้านนายเซียง สาเซ็ง ไปบ้านนางสิ่ว ชมภูพระ หมู่ที่ 9 และ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยพระ หมู่ที่ 14 สายบ้านนายมาน ชมภูพระ ไปบ้านนายมิตร อุเทนจันทร์
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2560-2562)
ราคากลางการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านคำพอก สายบ้านคำพอก-บ้านดอนแดง,หมู่ที่ 12 บ้านนาดอกไม้ สายทางบ้านนาดอกไม้ไปประปาหมู่บ้าน และหมู่ที่ 15 บ้านดอนแดง สายบ้านดอนแดงไปห้วยปลาฝา
ประกาศ เรื่องการใช้แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
ประกาศ ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2561-2564)
ประการศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
https://www.facebook.com/pg/thachumpa/photos/?tab=album&album_id=378273719334380
โครงการ ท่าจำปาเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข
https://www.facebook.com/pg/thachumpa/photos/?tab=album&album_id=377960479365704
กิจกรรมงานพระธาตุท่าอุเทน ประจำปี 2561
https://www.facebook.com/pg/thachumpa/photos/?tab=album&album_id=333735520454867
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013923883388&sk=photos&collection_token=100013923883388%3A2305272732%3A69&set=a.317763955364398.1073741838.100013923883388&type=3&pnref=story
ร่วมทอดกฐินสามัคคีอำเภอท่าอุเทน ณ วัดทุ่งสว่าง บ้านปุ่งแก ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..55 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลท่าจำปา
    ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งเรียนรู้มาจากพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ญาติพี่น้อง หรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ ความรู้เหล่านี้สอนให้เด็กเคารพผู้ใหญ่ มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ และผู้มีพระคุณ มีความเอื้ออาทรต่อคนอื่น รู้จักช่วยเหลือแบ [ เข้าชม/Comment 10/0 ]
55 ขอเชิญชวนใช้ถถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
    “ร่วมมือร่วมใจ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อลดโลกร้อน” เพื่อรณรงค์การลดภาวะโลกร้อน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก [ เข้าชม/Comment 11/0 ]
55 ประกาศ เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
    ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560- 2564) ฯ [ เข้าชม/Comment 18/0 ]
55 “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”
    “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” [ เข้าชม/Comment 16/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
 
ดูทั้งหมด... 


 
ประกาศชำระภาษีประจำปี 2560
     ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีประจำปี 2560
[ เข้าชม/Comment 23/0 ]
3R ลดการใช้, ใช้ซ้ำ, แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่…ที่ใครๆ ก็ช่วยลดปริมาณขยะได้
     3R ลดการใช้, ใช้ซ้ำ, แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่…ที่ใครๆ ก็ช่วยลดปริมาณขยะได้
[ เข้าชม/Comment 21/0 ]
10 วิธีลดจำนวนขยะในบ้าน ช่วยลดโลกร้อน
     10 วิธีลดจำนวนขยะในบ้าน ช่วยลดโลกร้อน
[ เข้าชม/Comment 23/0 ]
โรคเอดส์ คืออะไร
     มารู้จักโรคเอดส์กันเถอะ โรคเอดส์ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
[ เข้าชม/Comment 195/0 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 


 
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านคำเตย หมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 7 (เริ่มจากบ้านนายวีรศักดิ์ โยธาตรี-บ้านนายชุม ศรีเภา)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศ ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร ม.11 บ้านท่าแต้ สายแยกจากทางหลวง 2032 ถึงห้วยหวายหลึม
ประกาศ ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร ม.11 บ้านท่าแต้ สายบ้านท่าแต้ - หนองคำ
ประกาศ ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร ม.11 บ้านท่าแต้ สายบ้านท่าแต้ ถึง ห้วยหวายหลึม
ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่ทำการเกษตร ม.14 บ้านห้วยพระ สายแยกจากทางหลวงหมายเลข 2045-สวนยางนายสมคิด อุเทนจันทร์
ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่ทำการเกษตร ม.14 บ้านห้วยพระ สายจากสวนยางนายนิกร ถึง สวนยางนายบง ชมพูพระ
ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่ทำการเกษตร ม.14 ห้วยพระ สายบ้านแยกจากทางหลวง 2045-สวนนายสุทธิพงษ์ ด่านหา
ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่ทำการเกษตร ม.13 บ้านปุ่งแก สายบ้านปุ่งแกถึงนานายอุ่น
ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่ทำการเกษตร ม.13 บ้านปุ่งแก สายบ้านปุ่งแก-ป่าช้าสาธารณะ
ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่ทำการเกษตร ม.13 บ้านปุ่งแก สายบ้านปุ่งแก-ภูกระแต
ประกาศ ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่ทำการเกษตร ม.13 บ้านปุ่งแก สายบ้านปุ่งแก-นานายทองพูล
 
ดูทั้งหมด ..  

 
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านท่าแต้ ม.11 สายแยกจากทางหลวง 2032 ถึงห้วยหวายหลึม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านท่าแต้ ม.11 สายบ้านท่าแต้ ถึงหนองคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านท่าแต้ ม.11 สายบ้านท่าแต้ ถึงห้วยหวายหลึม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.35-001 สายบ้านคำพอก-บ้านดอนแดง ตำบลท่าจำปา ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ดูทั้งหมด ..  

ข้าวไรซ์เบอรี่ (อ่าน 20 / ตอบ 0 )
คอนแทคเลนส์ (อ่าน 121 / ตอบ 0 )
ขมิ้นชัน (อ่าน 23 / ตอบ 0 )
ยาคุมฉุกเฉิน (อ่าน 124 / ตอบ 0 )
ระบบย่อยอาหาร (อ่าน 24 / ตอบ 0 )
สุนัข (อ่าน 24 / ตอบ 0 )
หมอ (อ่าน 23 / ตอบ 0 )
กระเทียม (อ่าน 23 / ตอบ 0 )
อาการคนท้อง (อ่าน 22 / ตอบ 0 )
เมล็ดเจีย (อ่าน 23 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่


นายวรลภย์ ศรีบุญเรือง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา


นายนพดล ศรีวะรมย์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา 
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • สินค้าทั้งหมด
 • วิธีการสั่งซื้อ
 • วิธีการชำระเงิน
 • กระดานสนทนา

 • << มิถุนายน 2561 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30

    ip ของคุณ คือ 23.20.236.61
  ออนไลน์
  5 ip
  วันนี้
  159 ip
  เมื่อวาน
  268 ip
  เดือนนี้
  7545 ip
  เดือนที่แล้ว
  7939 ip
  ปีนี้
  33966 ip
  ทั้งหมด
  97754 ip

  https://www.facebook.com/profile.php?id=100013923883388&sk=photos&collection_token=100013923883388%3A2305272732%3A69&set=a.263426410798153.1073741833.100013923883388&type=3&pnref=story
  ฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ และการทำยาเหลือง ยาเขียว ขี้ผึ้งสมุนไพร ในระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2560
  https://www.facebook.com/pg/thachumpa/photos/?tab=album&album_id=377960479365704
  กิจกรรมงานพระธาตุท่าอุเทน ประจำปี 2561

   
   
   

   

     © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-050488
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong